Fundament voor innovatief onderwijs en persoonlijke leerroutes

Onderwijslogistiek voor innovatief en persoonlijk onderwijs

Graafschap College

Het Onderwijslogistieke Project (HOP) is een initiatief van het Graafschap College in samenwerking met Durieux, om de visie van het Graafschap College rondom Hybride, Innovatief en gePersonaliseerd (HIP) onderwijs een toekomstbestendig onderwijslogistiek fundament geven.

Durieux begeleidt het algehele project en de verschillende deelprojecten.

 

Hybride, innovatief en gepersonaliseerd onderwijs optimaal faciliteren

Flexibel, hybride en gepersonaliseerd onderwijs waarin combinaties mogelijk zijn tussen vormen van werkend leren, vernieuwende onderwijsconcepten, een persoonlijke tijdslijn (bijvoorbeeld sneller of langzamer). Het liefst zowel team- als sector overstijgende aangeboden en in nauwe samenwerking met het werkveld uit de omgeving. Dit vraagt om een nieuwe kijk op processen, applicaties en organisatie rondom onderwijslogistiek.

We zoeken in dit project naar een goede balans tussen de mogelijkheden van de systemen en processen en de eigenheid van de betrokken stakeholders. Waarbij steeds gelet wordt op studeerbaarheid, doceerbaarheid, organiseerbaarheid en betaalbaarheid van het (HIP) onderwijs. 

Voor dit project is het doel om de werelden van onderwijsontwikkeling en onderwijslogistiek bij elkaar te brengen. Zo kan vanuit een gezamenlijk uitgangspunt het onderwijs worden ontwikkeld en uitgevoerd.

Het project bestaat uit drie werkstromen: regie, processen en systemen. Van belang zijn het stroomlijnen van de regie op de processen, het scheppen van kaders en randvoorwaarden. Belangrijk onderdeel van dit project is het optimaliseren van de inzet van de bestaande systemen:

In de Werkstroom Regie richten we ons op de besturing, organisatiestructuur en visie en kaders rondom onderwijslogistiek en het realiseren van heldere escalatieroutes.

De Werkstroom Processen richt zich op het uitwerken van de kaders in werkprocessen en afspraken.

In de Werkstroom Systemen werken we aan de optimalisatie van het huidige architectuurlandschap. We werken aan de verbetering van de ondersteuning die de applicaties bieden voor een optimaal onderwijslogistiek.

Meer weten over deze case?

Vraag het Dirk Jan

 

 

 

Contactformulier